کیمیا علیزاده یک گام دیگر تا برنز المپیک

کیمیا علیزاده یک گام دیگر تا برنز المپیک
دختر 17ساله تکواندوی ایران یک مسابقه دیگر تا مدال برنز مسابقات المپیک فاصله دارد.

کیمیا علیزاده یک گام دیگر تا برنز المپیک

دختر 17ساله تکواندوی ایران یک مسابقه دیگر تا مدال برنز مسابقات المپیک فاصله دارد.
کیمیا علیزاده یک گام دیگر تا برنز المپیک

طاووس موزیک