گران بودن هزینه‌های سفر چالش اصلی صنعت گردشگری/ در حال آماده سازی سند جامع گردشگری هستیم

گران بودن هزینه‌های سفر چالش اصلی صنعت گردشگری/ در حال آماده سازی سند جامع گردشگری هستیم
رئیس سازمان میراث‌فرهنگی گفت: چالش اصلی صنعت گردشگری گران بودن هزینه‌ها است اما تلاش می‌کنیم تا با کاهش هزینه‌ها میان زمان پر گردشگر و کم گردشگر تفاوت ایجاد کنیم.

گران بودن هزینه‌های سفر چالش اصلی صنعت گردشگری/ در حال آماده سازی سند جامع گردشگری هستیم

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی گفت: چالش اصلی صنعت گردشگری گران بودن هزینه‌ها است اما تلاش می‌کنیم تا با کاهش هزینه‌ها میان زمان پر گردشگر و کم گردشگر تفاوت ایجاد کنیم.
گران بودن هزینه‌های سفر چالش اصلی صنعت گردشگری/ در حال آماده سازی سند جامع گردشگری هستیم