گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد

گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد
یک از رسانه‌های گروه تروریستی داعش هم همچون ترامپ، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های سعودی از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد.

گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد

یک از رسانه‌های گروه تروریستی داعش هم همچون ترامپ، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های سعودی از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد.
گروه تروریستی داعش هم از آشوب‌ها در ایران حمایت کرد