گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ در اطلاعیه ای تاکید کرد که گزارش مذکور به دلیل یکجانبه بودن، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است.

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ در اطلاعیه ای تاکید کرد که گزارش مذکور به دلیل یکجانبه بودن، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است.
گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است