گزارش ساواک از ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۴۴

گزارش ساواک از ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۴۴
مرکز اسناد انقلاب اسلامی سندی از گزارش ساواک درباره ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۱۳۴۴ را منتشر کرد.

گزارش ساواک از ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۴۴

مرکز اسناد انقلاب اسلامی سندی از گزارش ساواک درباره ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۱۳۴۴ را منتشر کرد.
گزارش ساواک از ارتباط دراویش گنابادی با تشکیلات فراماسونری در سال ۴۴