گسترش استبداد و خودکامگی در علوم انسانی به نام مقابله با علوم انسانیِ اسلامی

گسترش استبداد و خودکامگی در علوم انسانی به نام مقابله با علوم انسانیِ اسلامی
اساساً مسأله اصلی غرب با انقلاب اسلامی و همه دعواها بر سر احیاء اتمسفر دینی است ضمن اینکه مطالعات میدانیِ خود غربی ها تایید می کند که نه تنها جامعه ایرانی، بلکه جهان هیچگاه به اندازه امروز دینی نبوده است.

گسترش استبداد و خودکامگی در علوم انسانی به نام مقابله با علوم انسانیِ اسلامی

اساساً مسأله اصلی غرب با انقلاب اسلامی و همه دعواها بر سر احیاء اتمسفر دینی است ضمن اینکه مطالعات میدانیِ خود غربی ها تایید می کند که نه تنها جامعه ایرانی، بلکه جهان هیچگاه به اندازه امروز دینی نبوده است.
گسترش استبداد و خودکامگی در علوم انسانی به نام مقابله با علوم انسانیِ اسلامی