گسترش همکاری ایران با مرکز تجارت بین‌الملل

گسترش همکاری ایران با مرکز تجارت بین‌الملل
یادداشت تفاهم همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تجارت بین‌الملل(آی.تی.سی) در زمینه گسترش تجارت به شمار می‌رود، امضا شد.

گسترش همکاری ایران با مرکز تجارت بین‌الملل

یادداشت تفاهم همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تجارت بین‌الملل(آی.تی.سی) در زمینه گسترش تجارت به شمار می‌رود، امضا شد.
گسترش همکاری ایران با مرکز تجارت بین‌الملل