گشایش خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های ‌استان تهران، به زودی

گشایش خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های ‌استان تهران، به زودی
خانه‌های ایثارگران 4 شهرستان استان تهران به‌زودی راه‌ اندازی می شود.

گشایش خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های ‌استان تهران، به زودی

خانه‌های ایثارگران 4 شهرستان استان تهران به‌زودی راه‌ اندازی می شود.
گشایش خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های ‌استان تهران، به زودی