گلزنی جهانبخش در شب پیروزی آلکمار

گلزنی جهانبخش در شب پیروزی آلکمار
تیم فوتبال آلکمار موفق شد با گلزنی علیرضا جهانبخش اکسلسیور را شکست دهد.

گلزنی جهانبخش در شب پیروزی آلکمار

تیم فوتبال آلکمار موفق شد با گلزنی علیرضا جهانبخش اکسلسیور را شکست دهد.
گلزنی جهانبخش در شب پیروزی آلکمار