گوترش به دنبال آغاز مذاکرات خلع سلاح/آمریکا: خلع سلاح اتمی امکان‌پذیر نیست

گوترش به دنبال آغاز مذاکرات خلع سلاح/آمریکا: خلع سلاح اتمی امکان‌پذیر نیست
آمریکا به عنوان یکی از کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای با طرح ابتکاری دبیر کل سازمان ملل متحد بری آغاز مذاکرات خلع تسلیحاتی مخالفت کرده است.

گوترش به دنبال آغاز مذاکرات خلع سلاح/آمریکا: خلع سلاح اتمی امکان‌پذیر نیست

آمریکا به عنوان یکی از کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای با طرح ابتکاری دبیر کل سازمان ملل متحد بری آغاز مذاکرات خلع تسلیحاتی مخالفت کرده است.
گوترش به دنبال آغاز مذاکرات خلع سلاح/آمریکا: خلع سلاح اتمی امکان‌پذیر نیست