یارانه سه دهک بالای درآمدی کشور به تدریج حذف می‌شود

یارانه سه دهک بالای درآمدی کشور به تدریج حذف می‌شود
نمایندگان مجلس با اصلاحیه‌ای در بودجه، دولت را موظف کردند که به صورت تدریجی یارانه سه دهک بالای درآمدی را در سال آینده حذف کند.

یارانه سه دهک بالای درآمدی کشور به تدریج حذف می‌شود

نمایندگان مجلس با اصلاحیه‌ای در بودجه، دولت را موظف کردند که به صورت تدریجی یارانه سه دهک بالای درآمدی را در سال آینده حذف کند.
یارانه سه دهک بالای درآمدی کشور به تدریج حذف می‌شود