یک قربانی در باران شدید و سیلاب در خرم‌آباد

یک قربانی در باران شدید و سیلاب در خرم‌آباد
مهر نوشت: وقوع سیلاب در خرم آباد یک قربانی گرفت تا دختر دانشجو در سیلاب گرفتار و غرق شود.

یک قربانی در باران شدید و سیلاب در خرم‌آباد

مهر نوشت: وقوع سیلاب در خرم آباد یک قربانی گرفت تا دختر دانشجو در سیلاب گرفتار و غرق شود.
یک قربانی در باران شدید و سیلاب در خرم‌آباد