یک نفتکش هندی با 8 میلیون دلار بنزین و 22 خدمه در سواحل غرب آفریقا ناپدید شد

یک نفتکش هندی با 8 میلیون دلار بنزین و 22 خدمه در سواحل غرب آفریقا ناپدید شد
یک نفتکش هندی با محموله ای به ارزش ۸.۱ میلیون دلار بنزین در سواحل غربی آفریقا با ۲۲ خدمه ناپدید شد است.

یک نفتکش هندی با 8 میلیون دلار بنزین و 22 خدمه در سواحل غرب آفریقا ناپدید شد

یک نفتکش هندی با محموله ای به ارزش ۸.۱ میلیون دلار بنزین در سواحل غربی آفریقا با ۲۲ خدمه ناپدید شد است.
یک نفتکش هندی با 8 میلیون دلار بنزین و 22 خدمه در سواحل غرب آفریقا ناپدید شد