یگان‌های مدافع خلق:عملیات شاخه زیتون پیشرفتی نداشته است

یگان‌های مدافع خلق:عملیات شاخه زیتون پیشرفتی نداشته است
ایسنا نوشت: فرمانده یگان‌های مدافع خلق کرد تاکید کرد که آمریکا به آنها ابلاغ کرده هرگز به ارتش ترکیه و گروه‌های مخالف سوری اجازه ورود به منبج در شمال شرق حلب را نخواهد داد.

یگان‌های مدافع خلق:عملیات شاخه زیتون پیشرفتی نداشته است

ایسنا نوشت: فرمانده یگان‌های مدافع خلق کرد تاکید کرد که آمریکا به آنها ابلاغ کرده هرگز به ارتش ترکیه و گروه‌های مخالف سوری اجازه ورود به منبج در شمال شرق حلب را نخواهد داد.
یگان‌های مدافع خلق:عملیات شاخه زیتون پیشرفتی نداشته است