یگان موشکی ارتش یمن یک فروند موشک به سمت عربستان شلیک کرد

یگان موشکی ارتش یمن یک فروند موشک به سمت عربستان شلیک کرد
یگان موشکی ارتش یمن از شلیک و اصابت یک فروند موشک میان‌بُرد به سمت پایگاهی نظامی در جنوب عربستان خبر داد.

یگان موشکی ارتش یمن یک فروند موشک به سمت عربستان شلیک کرد

یگان موشکی ارتش یمن از شلیک و اصابت یک فروند موشک میان‌بُرد به سمت پایگاهی نظامی در جنوب عربستان خبر داد.
یگان موشکی ارتش یمن یک فروند موشک به سمت عربستان شلیک کرد