۱۳۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات در لایحه بودجه

۱۳۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات در لایحه بودجه
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در روز گذشته ردیف بودجه به مبلغ 1300 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد.

۱۳۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات در لایحه بودجه

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در روز گذشته ردیف بودجه به مبلغ 1300 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد.
۱۳۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات در لایحه بودجه