۲۲۰هزار فیش برای تدوین ۱۴ جلد روزشمار ثبت شده است/ هر روز از رخدادهای انقلاب یک جلد کتاب است

۲۲۰هزار فیش برای تدوین ۱۴ جلد روزشمار ثبت شده است/ هر روز از رخدادهای انقلاب یک جلد کتاب است
میرزاباقر علیان‌نژاد درباره روزشمار انقلاب اسلامی گفت: تصور می‌کردم کار نگارش روزشمار حداکثر طی ۲ یا ۳ سال جمع شود اما ۱۳ سال زمان برد تا این مجموعه آماده شود.

۲۲۰هزار فیش برای تدوین ۱۴ جلد روزشمار ثبت شده است/ هر روز از رخدادهای انقلاب یک جلد کتاب است

میرزاباقر علیان‌نژاد درباره روزشمار انقلاب اسلامی گفت: تصور می‌کردم کار نگارش روزشمار حداکثر طی ۲ یا ۳ سال جمع شود اما ۱۳ سال زمان برد تا این مجموعه آماده شود.
۲۲۰هزار فیش برای تدوین ۱۴ جلد روزشمار ثبت شده است/ هر روز از رخدادهای انقلاب یک جلد کتاب است