۴۵ امضا بر طرح استیضاح آخوندی

۴۵ امضا بر طرح استیضاح آخوندی
تعداد امضاهای نمایندگان مجلس برای تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی به ۴۵ رسید.

۴۵ امضا بر طرح استیضاح آخوندی

تعداد امضاهای نمایندگان مجلس برای تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی به ۴۵ رسید.
۴۵ امضا بر طرح استیضاح آخوندی