۶۰ درصد وزن کوله‌ پشتی دانش‌‌آموزان را وسایل شخصی تشکیل می‌دهد/ افزایش ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در سال ۹۷

۶۰ درصد وزن کوله‌ پشتی دانش‌‌آموزان را وسایل شخصی تشکیل می‌دهد/ افزایش ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در سال ۹۷
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث مشکلات قامتی، دانش‌آموزان دختر بیشتر در معرض خطر هستند، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد ۶۰ درصد وزن کوله پشتی‌های دانش‌آموزان، وسایل شخصی است.

۶۰ درصد وزن کوله‌ پشتی دانش‌‌آموزان را وسایل شخصی تشکیل می‌دهد/ افزایش ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در سال ۹۷

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث مشکلات قامتی، دانش‌آموزان دختر بیشتر در معرض خطر هستند، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد ۶۰ درصد وزن کوله پشتی‌های دانش‌آموزان، وسایل شخصی است.
۶۰ درصد وزن کوله‌ پشتی دانش‌‌آموزان را وسایل شخصی تشکیل می‌دهد/ افزایش ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در سال ۹۷