۷۷درصد مهمانان صداوسیما حامی دولت هستند

۷۷درصد مهمانان صداوسیما حامی دولت هستند
روزنامه اعتماد با انتشار جدولی از برنامه‌های مختلف گفت‌وگو محور صدا‌و‌سیما به ارزیابی از مهمانان این برنامه‌ها پرداخت که بر این اساس از ۱۱۰ برنامه پخش شده، ۸۵برنامه به نماینده یا یکی از موافقان دولت دوازدهم اختصاص پیدا کرده است.

۷۷درصد مهمانان صداوسیما حامی دولت هستند

روزنامه اعتماد با انتشار جدولی از برنامه‌های مختلف گفت‌وگو محور صدا‌و‌سیما به ارزیابی از مهمانان این برنامه‌ها پرداخت که بر این اساس از ۱۱۰ برنامه پخش شده، ۸۵برنامه به نماینده یا یکی از موافقان دولت دوازدهم اختصاص پیدا کرده است.
۷۷درصد مهمانان صداوسیما حامی دولت هستند