۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است/ دلایل شکست فاز اول خصوصی‌سازی در ایران در دهه ۷۰

۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است/ دلایل شکست فاز اول خصوصی‌سازی در ایران در دهه ۷۰
یک اقتصاددان گفت: نسخه صندوق بین‌المللی پول برای الگوی توسعه اقتصادی دنیا شکست خورده اما ما همچنان در کشور علی‌رغم وجود اقتصاد مقاومتی اجرا می‌کنیم.

۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است/ دلایل شکست فاز اول خصوصی‌سازی در ایران در دهه ۷۰

یک اقتصاددان گفت: نسخه صندوق بین‌المللی پول برای الگوی توسعه اقتصادی دنیا شکست خورده اما ما همچنان در کشور علی‌رغم وجود اقتصاد مقاومتی اجرا می‌کنیم.
۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است/ دلایل شکست فاز اول خصوصی‌سازی در ایران در دهه ۷۰