10 سأنس فوق‌العاده برای فیلم‌های سیدی و حاتمی‌کیا

10 سأنس فوق‌العاده برای فیلم‌های سیدی و حاتمی‌کیا
در چهارمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر بسیاری از آثار مورد اقبال مخاطب قرار گرفت و فیلم های «مغزهای کوچک زنگ زده» و «به وقت شام» در 10 سأنس فوق‌العاده به نمایش در آمدند.

10 سأنس فوق‌العاده برای فیلم‌های سیدی و حاتمی‌کیا

در چهارمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر بسیاری از آثار مورد اقبال مخاطب قرار گرفت و فیلم های «مغزهای کوچک زنگ زده» و «به وقت شام» در 10 سأنس فوق‌العاده به نمایش در آمدند.
10 سأنس فوق‌العاده برای فیلم‌های سیدی و حاتمی‌کیا