11 مرد اصلی برانکو برای اولین بازی آسیایی مشخص شدند

11 مرد اصلی برانکو برای اولین بازی آسیایی مشخص شدند
سرمربی پرسپولیس ترکیب اصلی خود را برای مصاف با نسف قارشی اعلام کرد.

11 مرد اصلی برانکو برای اولین بازی آسیایی مشخص شدند

سرمربی پرسپولیس ترکیب اصلی خود را برای مصاف با نسف قارشی اعلام کرد.
11 مرد اصلی برانکو برای اولین بازی آسیایی مشخص شدند