126 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد می‌شود

126 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد می‌شود
استاندار تهران گفت: طبق تعهدی که داریم امسال برای استان تهران، باید 126 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.

126 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد می‌شود

استاندار تهران گفت: طبق تعهدی که داریم امسال برای استان تهران، باید 126 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.
126 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد می‌شود