20 تن شامل 16 تبعه خارجی در استانبول، به ظن ارتباط با داعش بازداشت شدند

20 تن شامل 16 تبعه خارجی در استانبول، به ظن ارتباط با داعش بازداشت شدند
منابع رسانه‌ای در استانبول از بازداشت 20 نفر شامل 16 تبعه خارجی در عملیات نیروهای پلیس ترکیه خبر دادند.

20 تن شامل 16 تبعه خارجی در استانبول، به ظن ارتباط با داعش بازداشت شدند

منابع رسانه‌ای در استانبول از بازداشت 20 نفر شامل 16 تبعه خارجی در عملیات نیروهای پلیس ترکیه خبر دادند.
20 تن شامل 16 تبعه خارجی در استانبول، به ظن ارتباط با داعش بازداشت شدند