2018، سالی سرنوشت‌ساز برای متارکه لندن از بروکسل

2018، سالی سرنوشت‌ساز برای متارکه لندن از بروکسل
بریتانیا و اتحادیه اروپا بعد از برگزاری 5 دور مذاکره برای جدایی لندن از بروکسل، بخشی از شرایط یکدیگر را پذیرفته ولی همچنان در مسائل متعدد اختلاف نظر دارند که در مذاکرات سال 2018 باید به تصمیمات نهایی دست یابند.

2018، سالی سرنوشت‌ساز برای متارکه لندن از بروکسل

بریتانیا و اتحادیه اروپا بعد از برگزاری 5 دور مذاکره برای جدایی لندن از بروکسل، بخشی از شرایط یکدیگر را پذیرفته ولی همچنان در مسائل متعدد اختلاف نظر دارند که در مذاکرات سال 2018 باید به تصمیمات نهایی دست یابند.
2018، سالی سرنوشت‌ساز برای متارکه لندن از بروکسل