ترامپ می‌خواهد”رد روسی” را گم کند

ترامپ می‌خواهد”رد روسی” را گم کند
اعلامیه دادستانی آمریکا در مورد متهم شدن 13 تبعه روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با واکنش ضد و نقیض دولت مواجه شد.

ترامپ می‌خواهد”رد روسی” را گم کند

اعلامیه دادستانی آمریکا در مورد متهم شدن 13 تبعه روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با واکنش ضد و نقیض دولت مواجه شد.
ترامپ می‌خواهد”رد روسی” را گم کند