450 دانشجوی جهادگر در نوروز به مناطق محروم اعزام می‌شوند

450 دانشجوی جهادگر در نوروز به مناطق محروم اعزام می‌شوند
معاونت سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران از اعزام 450 دانشجوی جهادگر در غالب 17 گروه جهادی از استان تهران در ایام نوروز به مناطق محروم خبر داد.

450 دانشجوی جهادگر در نوروز به مناطق محروم اعزام می‌شوند

معاونت سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران از اعزام 450 دانشجوی جهادگر در غالب 17 گروه جهادی از استان تهران در ایام نوروز به مناطق محروم خبر داد.
450 دانشجوی جهادگر در نوروز به مناطق محروم اعزام می‌شوند