4500 میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکاریم/ اعتبار مطالبات مرتب در بودجه خط می‌خورد

4500 میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکاریم/ اعتبار مطالبات مرتب در بودجه خط می‌خورد
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: همه مطالبات فرهنگیان شامل پرسنلی و غیر پرسنلی از سال ۱۳۸۲ تاکنون حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

4500 میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکاریم/ اعتبار مطالبات مرتب در بودجه خط می‌خورد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: همه مطالبات فرهنگیان شامل پرسنلی و غیر پرسنلی از سال ۱۳۸۲ تاکنون حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
4500 میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکاریم/ اعتبار مطالبات مرتب در بودجه خط می‌خورد

شهرداری