5 ستاره شدن فوتبال ایران به عنوان یک افتخار باید ادامه یابد/ جایگزینی فوتسال به جای فوتبال در المپیک

5 ستاره شدن فوتبال ایران به عنوان یک افتخار باید ادامه یابد/ جایگزینی فوتسال به جای فوتبال در المپیک
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: پنج ستاره شدن فوتبال ایران به عنوان یک افتخار برای کشور باید ادامه یابد.

5 ستاره شدن فوتبال ایران به عنوان یک افتخار باید ادامه یابد/ جایگزینی فوتسال به جای فوتبال در المپیک

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: پنج ستاره شدن فوتبال ایران به عنوان یک افتخار برای کشور باید ادامه یابد.
5 ستاره شدن فوتبال ایران به عنوان یک افتخار باید ادامه یابد/ جایگزینی فوتسال به جای فوتبال در المپیک