5 میلیون نفر از چندین محل بیمه هستند/ دولت مکلف به پرداخت بدهی 120 هزار میلیاردی تأمین اجتماعی

5 میلیون نفر از چندین محل بیمه هستند/ دولت مکلف به پرداخت بدهی 120 هزار میلیاردی تأمین اجتماعی
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس ضمن تأکید بر اینکه دولت مکلف به پرداخت بدهی 120 هزار میلیاردی تأمین اجتماعی است، گفت: 5 میلیون نفر در کشور از دو یا سه محل بیمه هستند.

5 میلیون نفر از چندین محل بیمه هستند/ دولت مکلف به پرداخت بدهی 120 هزار میلیاردی تأمین اجتماعی

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس ضمن تأکید بر اینکه دولت مکلف به پرداخت بدهی 120 هزار میلیاردی تأمین اجتماعی است، گفت: 5 میلیون نفر در کشور از دو یا سه محل بیمه هستند.
5 میلیون نفر از چندین محل بیمه هستند/ دولت مکلف به پرداخت بدهی 120 هزار میلیاردی تأمین اجتماعی