6 میلیون ایرانی مبتلا به دیابت هستند

6 میلیون ایرانی مبتلا به دیابت هستند
عضو انجمن دیابت ایران گفت: اکنون 400 میلیون نفر در دنیا از دیابت رنج می‌برند و در ایران، چیزی معادل 11 درصد جمعیت بزرگسال که 6 میلیون نفر می‌شوند، به این بیماری دچار هستند.

6 میلیون ایرانی مبتلا به دیابت هستند

عضو انجمن دیابت ایران گفت: اکنون 400 میلیون نفر در دنیا از دیابت رنج می‌برند و در ایران، چیزی معادل 11 درصد جمعیت بزرگسال که 6 میلیون نفر می‌شوند، به این بیماری دچار هستند.
6 میلیون ایرانی مبتلا به دیابت هستند