700 تروریست از آغاز عملیات الانبار در «الخالدیه» عراق کشته شده‌اند

700 تروریست از آغاز عملیات الانبار در «الخالدیه» عراق کشته شده‌اند
فرمانده عملیات الانبار عراق گفت که از آغاز این عملیات در منطقه «جزیره الخالدیه» 700 تروریست کشته شده است.

700 تروریست از آغاز عملیات الانبار در «الخالدیه» عراق کشته شده‌اند

فرمانده عملیات الانبار عراق گفت که از آغاز این عملیات در منطقه «جزیره الخالدیه» 700 تروریست کشته شده است.
700 تروریست از آغاز عملیات الانبار در «الخالدیه» عراق کشته شده‌اند

خرم خبر