75 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت کشور اختصاص یافت

75 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت کشور اختصاص یافت
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در قالب بودجه سال آینده، 75 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت کشور اختصاص داده است.

75 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت کشور اختصاص یافت

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در قالب بودجه سال آینده، 75 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت کشور اختصاص داده است.
75 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت کشور اختصاص یافت