8 کودک و 3 زن در حمله جنگنده‌های سعودی در یمن کشته شدند

8 کودک و 3 زن در حمله جنگنده‌های سعودی در یمن کشته شدند
جنگنده‌های سعودی با بمباران یک خانه مسکونی در شرق یمن، 8 کودک و 3 زن را کشتند.

8 کودک و 3 زن در حمله جنگنده‌های سعودی در یمن کشته شدند

جنگنده‌های سعودی با بمباران یک خانه مسکونی در شرق یمن، 8 کودک و 3 زن را کشتند.
8 کودک و 3 زن در حمله جنگنده‌های سعودی در یمن کشته شدند