چرا روحانی ،دیروز در برابر انتقادات و توهین ها، لکنت نگرفت؟

چرا روحانی ،دیروز در برابر انتقادات و توهین ها، لکنت نگرفت؟
روزنامه اعتماد نوشت:اتفاقی که روز گذشته و هنگام حضور ریاست‌جمهوری در مراسم ١٦ آذر دانشگاه تهران رخ داد از چند جهت آموزنده است.

چرا روحانی ،دیروز در برابر انتقادات و توهین ها، لکنت نگرفت؟

روزنامه اعتماد نوشت:اتفاقی که روز گذشته و هنگام حضور ریاست‌جمهوری در مراسم ١٦ آذر دانشگاه تهران رخ داد از چند جهت آموزنده است.
چرا روحانی ،دیروز در برابر انتقادات و توهین ها، لکنت نگرفت؟