بارقه های امید درچهره کودکان سرطانی هرمزگان ؛بزرگترین جشنواره آشپزی با حضور «سانازمینایی»

لحظه ها می گذرند وتونمی دانی ازپس کدامین ثانیه ، لحظه هایت شیرین ویا تلخ می شود .ایستادن ها ، نشستن ها ، برد ها و باخت ها ومتاسفانه دربرخی مواقع بیماری ها زندگی مان را دگرگون می کنند.اکنون درکشور ما بسیاری ازافراد براثرمبتلا شدن به بیماری سرطان رنگ و رخسار زندگی شان بی رنگ شده وامیدشان ناامید می شود .

خرم خبر

سیستم اطلاع رسانی