کفه جامعه روحانیت با اعضای جدید به کدام سمت سنگینی می کند ؟

کفه جامعه روحانیت با اعضای جدید به کدام سمت سنگینی می کند ؟
روزنامه اعتماد نوشت:جامعه روحانیت مبارز بازسازی خود را آغاز کرد و شش روحانی را به عضویت قبول کرد.

کفه جامعه روحانیت با اعضای جدید به کدام سمت سنگینی می کند ؟

روزنامه اعتماد نوشت:جامعه روحانیت مبارز بازسازی خود را آغاز کرد و شش روحانی را به عضویت قبول کرد.
کفه جامعه روحانیت با اعضای جدید به کدام سمت سنگینی می کند ؟

مهارت برتر