مطبوعات عربی «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟

مطبوعات عربی «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟
مطبوعات عربی توجهی ویژه به اتفاقات اخیر ایران نشان دادند، ویژه‌تر از همه مطبوعات سعودی بود که فقط چهار روزنامه آن در ۶ روز، به طور میانگین روزی 55 مطلب علیه ایران منتشر کردند.

مطبوعات عربی «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟

مطبوعات عربی توجهی ویژه به اتفاقات اخیر ایران نشان دادند، ویژه‌تر از همه مطبوعات سعودی بود که فقط چهار روزنامه آن در ۶ روز، به طور میانگین روزی 55 مطلب علیه ایران منتشر کردند.
مطبوعات عربی «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟