جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+عکس و فیلم

جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+عکس و فیلم
این روزها در فضای مجازی شاهد جولان افرادی هستیم که با برچسب شاخ مجازی در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و قمار ترغیب و بدون واهمه از روند فعالیت‌های خود و شیوه کسب درآمدشان صحبت می‌کنند.

جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+عکس و فیلم

این روزها در فضای مجازی شاهد جولان افرادی هستیم که با برچسب شاخ مجازی در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و قمار ترغیب و بدون واهمه از روند فعالیت‌های خود و شیوه کسب درآمدشان صحبت می‌کنند.
جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+عکس و فیلم

جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+ عکس و فیلم

جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+ عکس و فیلم
این روزها در فضای مجازی شاهد جولان افرادی هستیم که با برچسب شاخ مجازی در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و قمار ترغیب و بدون واهمه از روند فعالیت‌های خود و شیوه کسب درآمدشان صحبت می‌کنند.

جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+ عکس و فیلم

این روزها در فضای مجازی شاهد جولان افرادی هستیم که با برچسب شاخ مجازی در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و قمار ترغیب و بدون واهمه از روند فعالیت‌های خود و شیوه کسب درآمدشان صحبت می‌کنند.
جولان «آقای هزینه» بیخ گوش پلیس فتا و مسئولان+ عکس و فیلم