«ابوبکر بغدادی» به دست نیروهای ویژه روسیه دستگیر شده است

«ابوبکر بغدادی» به دست نیروهای ویژه روسیه دستگیر شده است
روزنامه اسرائیلی «علام هزیه» مدعی شد که روسیه ابوبکر بغدادی را زنده دستگیر کرده است.

«ابوبکر بغدادی» به دست نیروهای ویژه روسیه دستگیر شده است

روزنامه اسرائیلی «علام هزیه» مدعی شد که روسیه ابوبکر بغدادی را زنده دستگیر کرده است.
«ابوبکر بغدادی» به دست نیروهای ویژه روسیه دستگیر شده است

بک لینک رنک 1