پرونده «اصلاح تقویم آموزشی» به جریان افتاد/ ماجرای حل مشکل آلودگی هوا با تعطیلات زمستانی

پرونده «اصلاح تقویم آموزشی» به جریان افتاد/ ماجرای حل مشکل آلودگی هوا با تعطیلات زمستانی
تغییر در تقویم آموزشی مسئله‌ای است که به دلیل وسعت مخاطب تحت تأثیرِ تصمیم، اهمیت بسیاری دارد و نه تنها تمام مسائل آموزشی و پرورشی کشور را متأثر می‌کند، بلکه بر مسائل اقتصادی و اداری هم تأثیرگذار است.

پرونده «اصلاح تقویم آموزشی» به جریان افتاد/ ماجرای حل مشکل آلودگی هوا با تعطیلات زمستانی

تغییر در تقویم آموزشی مسئله‌ای است که به دلیل وسعت مخاطب تحت تأثیرِ تصمیم، اهمیت بسیاری دارد و نه تنها تمام مسائل آموزشی و پرورشی کشور را متأثر می‌کند، بلکه بر مسائل اقتصادی و اداری هم تأثیرگذار است.
پرونده «اصلاح تقویم آموزشی» به جریان افتاد/ ماجرای حل مشکل آلودگی هوا با تعطیلات زمستانی