«اعاده اموال نامشروع» دلسردی ناشی از فساد اقتصادی برخی مسئولان را جبران می‌کند

«اعاده اموال نامشروع» دلسردی ناشی از فساد اقتصادی برخی مسئولان را جبران می‌کند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلام گفت: اجرای صحیح طرح اعاده اموال نامشروع به اعتماد عمومی مردم کمک می‌کند و می‌تواند دلسردی ناشی از افشاگری‌های متعدد درباره فساد اقتصادی برخی مسئولان را جبران و کمرنگ کند.

«اعاده اموال نامشروع» دلسردی ناشی از فساد اقتصادی برخی مسئولان را جبران می‌کند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلام گفت: اجرای صحیح طرح اعاده اموال نامشروع به اعتماد عمومی مردم کمک می‌کند و می‌تواند دلسردی ناشی از افشاگری‌های متعدد درباره فساد اقتصادی برخی مسئولان را جبران و کمرنگ کند.
«اعاده اموال نامشروع» دلسردی ناشی از فساد اقتصادی برخی مسئولان را جبران می‌کند