تسلط ارتش سوریه بر ۸۵ درصد از شهر «البوکمال»

تسلط ارتش سوریه بر ۸۵ درصد از شهر «البوکمال»
ارتش سوریه موفق شد کنترل ۸۵ درصد از شهر «البوکمال» را در اختیار خود بگیرد.

تسلط ارتش سوریه بر ۸۵ درصد از شهر «البوکمال»

ارتش سوریه موفق شد کنترل ۸۵ درصد از شهر «البوکمال» را در اختیار خود بگیرد.
تسلط ارتش سوریه بر ۸۵ درصد از شهر «البوکمال»