«الحشد الشعبی»: در صورت حمله داعش از سوریه، به شدت پاسخ خواهیم داد

«الحشد الشعبی»: در صورت حمله داعش از سوریه، به شدت پاسخ خواهیم داد
معاون هیات الحشد الشعبی اعلام کرد که نیروهای آن در صورتی که هدف حملات داعش از سمت سوریه قرار بگیرند، به شدت به آن پاسخ خواهند داد.

«الحشد الشعبی»: در صورت حمله داعش از سوریه، به شدت پاسخ خواهیم داد

معاون هیات الحشد الشعبی اعلام کرد که نیروهای آن در صورتی که هدف حملات داعش از سمت سوریه قرار بگیرند، به شدت به آن پاسخ خواهند داد.
«الحشد الشعبی»: در صورت حمله داعش از سوریه، به شدت پاسخ خواهیم داد