آزادسازی «السکن الشبابی» و پیشروی ارتش سوریه در «الحلوانیه» حلب

آزادسازی «السکن الشبابی» و پیشروی ارتش سوریه در «الحلوانیه» حلب
ارتش سوریه و نیروهای متحد آن، با پیشروی در داخل منطقه «الحلوانیه» شهر حلب توانستند «السکن الشبابی» را آزاد کنند.

آزادسازی «السکن الشبابی» و پیشروی ارتش سوریه در «الحلوانیه» حلب

ارتش سوریه و نیروهای متحد آن، با پیشروی در داخل منطقه «الحلوانیه» شهر حلب توانستند «السکن الشبابی» را آزاد کنند.
آزادسازی «السکن الشبابی» و پیشروی ارتش سوریه در «الحلوانیه» حلب