اعتراض «الوفاق» به حکم اعدام شش نفر از شهروندان بحرین

اعتراض «الوفاق» به حکم اعدام شش نفر از شهروندان بحرین
جمعیت ملی-اسلامی الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین در واکنش به صدور حکم اعدام برای شش نفر از شهروندان بحرینی، این احکام را باطل خواند.

اعتراض «الوفاق» به حکم اعدام شش نفر از شهروندان بحرین

جمعیت ملی-اسلامی الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین در واکنش به صدور حکم اعدام برای شش نفر از شهروندان بحرینی، این احکام را باطل خواند.
اعتراض «الوفاق» به حکم اعدام شش نفر از شهروندان بحرین