نشست شورای امنیت درباره ایران به محلی برای پرداختن به مداخله‌گری آمریکا تبدیل شد

نشست شورای امنیت درباره ایران به محلی برای پرداختن به مداخله‌گری آمریکا تبدیل شد
یک نشریه آلمانی در گزارشی درباره نشست شب گذشته سازمان‌ملل درباره آشوب‌ها در ایران نوشت که این نشست به عرصه‌ای برای پرداختن به مداخله آمریکا در امور ایران تبدیل شد.

نشست شورای امنیت درباره ایران به محلی برای پرداختن به مداخله‌گری آمریکا تبدیل شد

یک نشریه آلمانی در گزارشی درباره نشست شب گذشته سازمان‌ملل درباره آشوب‌ها در ایران نوشت که این نشست به عرصه‌ای برای پرداختن به مداخله آمریکا در امور ایران تبدیل شد.
نشست شورای امنیت درباره ایران به محلی برای پرداختن به مداخله‌گری آمریکا تبدیل شد