برخی افراد «امور تربیتی» را امری زائد می‌دانند/ «تربیت» بحث تکلیفی و دستوری نیست

برخی افراد «امور تربیتی» را امری زائد می‌دانند/ «تربیت» بحث تکلیفی و دستوری نیست
دبیر کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه متأسفانه در بحث پرورشی دچار نوعی کم کاری هستیم، گفت: برخی امور تربیتی را امری زائد می‌دانند و این موضوع باعث شده است، چرخه امور تربیتی با سرعت لازم حرکت نکند.

برخی افراد «امور تربیتی» را امری زائد می‌دانند/ «تربیت» بحث تکلیفی و دستوری نیست

دبیر کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه متأسفانه در بحث پرورشی دچار نوعی کم کاری هستیم، گفت: برخی امور تربیتی را امری زائد می‌دانند و این موضوع باعث شده است، چرخه امور تربیتی با سرعت لازم حرکت نکند.
برخی افراد «امور تربیتی» را امری زائد می‌دانند/ «تربیت» بحث تکلیفی و دستوری نیست