توضیحات صالحی امیری پیرامون رابطه «کنسرت» و «ایدز»

توضیحات صالحی امیری پیرامون رابطه «کنسرت» و «ایدز»
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی توضیحاتی را پیرامون تیترهای برخی رسانه‌ها در رابطه با سخنرانی اخیرش در رابطه با «کنسرت» و «ایدز» مطرح کرد.

توضیحات صالحی امیری پیرامون رابطه «کنسرت» و «ایدز»

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی توضیحاتی را پیرامون تیترهای برخی رسانه‌ها در رابطه با سخنرانی اخیرش در رابطه با «کنسرت» و «ایدز» مطرح کرد.
توضیحات صالحی امیری پیرامون رابطه «کنسرت» و «ایدز»

اخبار جهان